Какво е EUROPATOUR

  EUROPATOUR е търговската марка на Европатур Премиум ООД, която е лицензиран туроператор и е една от най-големите агенции в България. Има повече от 30 години опит в предлагането на круизи самолетни билети, хотелско настаняване и екзотични почивки. EUROPATOUR значи гаранция и предпочитан избор. Индивидуалното отношение към всеки клиент прави разликата между нас и всички останали.

  В сайта на EUROPATOUR - www.europatour.bg, може да намерите информация за всички предлагани продукти и услуги, както и да направите резервация за избрани продукти и услуги.

Мотото на EUROPATOUR

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯТА ПОСОКА

  “Изберете своята посока”. Да пътуваш, да си отворен към света, към нови идеи и култури. Магията да прекосяваш граници и часови пояси. Всички в EUROPATOUR следваме желанията на клиента и доставят премиум услуга.

ИНФО

  Европатур Премиум ООД е регистрирана съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Акад.П.Динеков 23, ЕИК 202764632. Нашите продукти и услуги можете да намерите в офиса ни на ул.Цар Асен 92-94.

  Европатур Премиум ООД е лицензиран туроператор и турагент с регистрация:

Удостоверение      - РК-01-7299,  застраховка   "Отговорност на туроператора"      -№ 1329180312000034 / 30.04.2018

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование: Европатур Премиум ООД

Адрес на управление: гр. София, ул. Акад. П.Динеков 23

ЕИК 202764632

Телефон: 02 868 3400

E-mail: booking@europatour.bg

Уебсайт: www.europatour.bg

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Политиката за защита на личните данни на Европатур Премиум ООД урежда вида на информация, която се събира от Потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.

1. Събиране  и използване на информация

1.1 От Потребителите на сайта www.europatour.bg се изисква да предоставят лични данни при заявка за резервация и/или плащане на избрана от потребителя продукт или услуга. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на съответната резервационна система на Европатур Премиум ООД.

1.2 При използване на резервационните системи на сайта www.europatour.bg , Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, почивка, круиз, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. Използвайки уеб страницата www.europatour.bg и резервационните системи на нея, Потребителят дава съгласие Европатур Премиум ООД да обработва и предоставя личните му данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, на доставчика на съответната услуга (авиокомпания, хотел, круизна компания, застраховател) с цел резервиране и закупуване на съответна туристическа услуга.

1.3 При плащане на продукт или услуга в резервационните системи на сайта www.europatour.bg , Потребителят не предоставя на Европатур Премиум ООД данни от банкови карти. Плащането с банкова карта се извършва чрез Виртуален ПОС, при което данните от банковата карта се въвеждат директно в 3D Secure платформата на банката. По този начин данните от банковата карта на Потребителя са максимално защитени и не стават достояние на Европатур Премиум ООД.

2. Поверителност и разкриване пред трети страни

2.1  Европатур Премиум ООД не предоставя името и е-майл адреса, който потребителят е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация. Изпращането на търговски съобщения се извършва единствено от Европатур Премиум ООД на посочените е-майл адреси и потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: booking@europatour.bg.

2.2  Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационните системи няма да могат да се използват за извършване на резервации.

2.3 Европатур Премиум ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация.

2.4 Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Европатур Премиум ООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Европатур Премиум ООД използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата като технологията Secure Sockets Layer (SSL).

2.5 Европатур Премиум ООД е длъжна да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Европатур Премиум ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на Европатур Премиум ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на Европатур Премиум ООД

2.6 Европатур Премиум ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

2.7  Европатур Премиум ООД може да използва "бисквитки"(cookies) за събиране на информация относно предпочитанията на Потребители, като например избран език или регион, дестинация и дати на предишно търсене на продукт или услуга. Тази информация обикновено се деперсонализира и не се използва за други цели. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.

2.8  Потребителят е съгласен Европатур Премиум ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

3 Права на потребителя, относно личните данни.

3.1 Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Европатур Премиум ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни

3.2  Европатур Премиум ООД ще информира своевременно Потребителите на резервационните системи за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на уеб сайта www.europatour.bg . Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ europatour.bg .

3.3 Европатур Премиум ООД обработва Вашите лични данни, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

3.4 Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на booking@europatour.bg

4. Задължения на Европатур Премиум ООД и предприети мерки относно съхранението на личните Ви данни:

Европатур Премиум ООД е определило служител по защите на лични данни, чийто контакт можете да намерите по – долу в настощятата политика;

обработването на данни се основава на всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;

Европатур Премиум ООД води регистър на дейностите по обработване на лични данни;

Европатур Премиум ООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини;

Европатур Премиум ООД управялва риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

Служител по защита на личните данни:

Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на booking@europatour.bg

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД в контактите по-горе.

Предаване на лични данни към трети държави:

В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение.

В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета дръжава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Европатур Премиум ООД , или предадването е необходимо за сключването или изпъленението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Европатур Премиум ООД и друго физическо или юридическо лице