Програми

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.092-0005-C01

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19